O nás

8

Poutních tras
a poutních míst

11

Pořádaných
akcí ročně

Spolek Svatá Ludmila vznikl v roce 2015 s cílem pečovat o odkaz svaté Ludmily a propojovat svatoludmilská místa (nejen) v České republice. Po několikaleté práci, která vyvrcholila akcemi k 1100. výročí smrti sv. Ludmily v roce 2021, rozšířil spolek svou činnost do projektu poutní turistiky Putování za kořeny, a to s myšlenkou propagace více či méně významných poutních míst v Čechách a na Moravě. V rámci projektu Naši světci se dále spolek věnuje připomínání odkazu národních světců a historických osobností spojených s počátky českého státu.

Více informací o projektech: 
www.svataludmila.cz
www.nasisvetci.cz

tři pilíře
našeho poutnického projektu

PROPOJOvání A INOVace

Chceme být rozcestníkem a sumářem informací pro poutníka. Rádi bychom poutnictví popularizovali a ukazovali, že putování rozšiřuje obzory, zprostředkovává sebepoznání a posiluje tělo i ducha, a to bez ohledu na světonázor nebo vyznání poutníků. Chceme také otevírat témata, která poutní turismus potřebuje řešit.

KULTURA, historie, VÍRA

Poutní turistika odráží kulturní aspekty společnosti. Posvátná místa jsou často starobylá a mají bohatou historii a tradice.

šetrná turistika

Poutní turistika je šetrnou formou cestování, protože se poutníci většinou po trasách pohybují bez aut a využívají hromadné dopravy. Máme ambici vztah poutníků k přírodě prohlubovat a poutníky vzdělávat.